Multi-parametrski senzor kakovosti notranjega okolja z inteligentnim sporočanjem stanja v stavbah (INAP ACS - All Control System)

Glavni prijavitelj: INAP, informatizacija in avtomatizacija procesov, d.o.o.

Razvojni partner: Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani

V stavbah preživimo ~90% časa. Zato je zelo pomembno, kakšno je notranje toplotno, akustično, svetlobno okolje in kakovost zraka, saj vse to bistveno vpliva na naše zdravje, sposobnost učenja in produktivnost pri delu ter zadovoljstvo. Z ustrezno mikroklimo se zmanjša bolniška odsotnost, poveča se produktivnost, kar ima tudi pozitiven vpliv na gospodarstvo ter višji BDP. Zato morajo biti stavbe ustrezno grajene, v fazi uporabe pa zagotavljati ustrezno okolje. Poleg zdravega in kakovostnega okolja pa morajo biti stavbe tudi energetsko učinkovite. Z vplivanjem na vedenje ljudi v smeri varčnega obnašanja lahko dosežemo znatne prihranke energije in virov (glede na standard SIST EN ISO 50001 med 5 in 15%).
Potrebne parametre kakovosti notranjega okolja pa lahko spremljamo na različne načine, senzor INAP ACS je eden od redkih, ki celovito zajema vse ključne parametre in jih ustrezno ovrednoti. Rezultate številnih meritev (CO2, VOC, RGB-W, temperatura, vlaga in hrup) senzor preko Wi-fi omrežja (brezžična komunikacija) sprotno pošilja na INAP oblačni sistem, s tem pa ni potrebno drago komunikacijsko kabliranje.
Glede na prejete informacije, senzor prikazuje posamezne meritve ali ustrezno vrednoti rezultate meritev glede na razvit inovativen model. Na ta način lahko uporabnik sprejema določene ukrepe, od enostavnega prezračevanja prostora do kompliciranega nastavljanja CNS sistema. S tem si izboljšuje kakovost notranjega okolja, vse to pa mu ne povzroča dodatne kognitivne obremenitve.
Za podporo opisanim intuitivnim, neinvazivnim interakcijam je nameščena RGB dioda, njena barva se zvezno spreminja glede na izmerjene vrednosti izbranih parametrov npr. CO2 (zelene pomeni ugodje, rdeča pa opozarja na prekoračene vrednosti). Na ta način so uporabniki sprotno informirani glede potrebnih ukrepov v prostoru (na primer, zračenje), kar omogoča boljše pogoje za delo ter učenje, obenem pa tudi varčevanje z energijo.  

Predstavitev Taras.pdf